KMG Accountants nieuws blog BTW & medische beroepen

BTW en medische beroepen

21/01/2022

Sinds 1 januari 2022 werden de regels omtrent BTW inzake medische beroepen gewijzigd. Hieronder een kort overzicht van de wijzigingen, en wat concreet de volgende te nemen stappen zijn.

Wat wijzigt er concreet?

De BTW-vrijstelling zal thans enkel nog gelden voor behandelingen die een therapeutisch doel dienen. Onder “therapeutisch doel” verstaat men het volgende:

  • Diensten die de diagnose, verzorging en in de mate van het mogelijke de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben; of
  • Medische diensten die worden verricht voor doeleinden van preventie; of
  • Bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens.

Alle handelingen waarbij het bovenstaande therapeutisch doel ontbreekt, zullen verplicht aan btw worden onderworpen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor louter esthetische ingrepen.

In principe is het de beroepsbeoefenaar die zelf moet beoordelen of er bij een bepaalde (be)handeling een therapeutisch doel wordt nagestreefd. Deze beslissing moet dan ook worden gemotiveerd.

Om kwalificatieproblemen zoveel mogelijk te beperken doen de wetgeving en fiscus zelf een aanzet om te bepalen of iets een therapeutisch doel dient of niet:

  • Er geldt een vermoeden van een therapeutisch doel wanneer de ingreep of behandeling voorkomt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en aldus aanleiding geeft tot RIZIV-terugbetaling OF wanneer de ingreep of behandeling wordt uitgevoerd op basis van een medisch voorschrift;
  • Er werd een (niet-limitatieve) lijst gepubliceerd met handelingen die wel of niet een therapeutisch doel nastreven. We voegen ter volledigheid deze lijst als bijlage bij deze mail.

We begrijpen dat bovenstaand onderscheid vrij subjectief kan overkomen en het dus niet in elk geval duidelijk is welke behandeling therapeutisch van aard is en welke niet. Je dossierbeheerder zal jouw specifieke situatie onder de loep nemen zodat we je hier snel duidelijkheid over kunnen verschaffen.

Welke verplichtingen gelden voor mij?

Eerst en vooral moet worden nagegaan of de behandelingen die je verstrekt therapeutisch van aard zijn of niet. Het kan echter ook voorkomen dat sommige handelingen therapeutisch zijn en andere niet. Als je in 2021 enkel vrijgestelde handelingen uitvoerde en in 2022 je nog steeds onder de vrijstelling valt, gelden er geen bijkomende verplichtingen. Voor de andere gevallen, waarin je status als belastingplichtige dan wel vrijgestelde wijzigt, zullen we deze wijzigingen formeel aan de BTW-administratie moeten doorgeven voor 31 januari 2022.

Hierbij dienen we dan samen het juiste BTW-regime te kiezen. Indien de niet-therapeutische handelingen beperkt zijn en niet meer dan 25.000 euro per jaar bedragen, kan men opteren voor de registratie ‘vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen’. De BTW-formaliteiten blijven tot een minimum beperkt en er moet geen BTW in rekening worden gebracht aan uw klanten.

Een registratie onder de normale BTW-regeling (verplicht indien je niet-therapeutische handelingen meer dan 25.000 euro per jaar bedragen) zal meer administratieve verplichtingen met zich meebrengen. Er zal 21% BTW op deze diensten moeten aangerekend worden, er dienen periodieke BTW aangiftes te worden ingediend,…

Je dossierbeheerder staat klaar om je vragen in dit verband te beantwoorden en zal voor een tijdige en correcte registratie bij de BTW-administratie zorgen indien dit nodig zou blijken.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?