KMG Accountants nieuws blog UBO register

UBO register

01/02/2019

Mogelijks vernam U reeds via bepaalde media over het UBO-register.
Met UBO zet België niet enkel zijn Europese verplichtingen om in wetgeving, maar wordt ook een stap verder gezet richting de oprichting van een vermogenskadaster.

UBO staat voor ultimate beneficial owner of uiteindelijke begunstigde. Wellicht werd u reeds met UBO geconfronteerd in uw relatie met uw bank, waar de verplichte identificatie van de UBO een contractuele voorwaarde uitmaakt. Maar tegen 31 maart 2019 dienen alle begunstigden van entiteiten die in België actief zijn, te worden gerapporteerd in een UBO-register.
Dit register zal ook een publiek karakter hebben, waarbij ook burgers het register kunnen raadplegen (onder zeer strikte voorwaarden weliswaar).

Concreet dienen volgende categorieën hun uiteindelijke begunstigden te rapporteren:

  • De Belgische vennootschappen (alle rechtsvormen);
  • De VZW’s (ook internationale VZW’s) en stichtingen;
  • Trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten.

De rapporteringsplicht berust op het bestuursorgaan van de entiteit: bestuurders, zaakvoerders, en beheerders.

Meer specifiek voor vennootschappen wordt onder UBO verstaan “de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap”. Het rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25% van de stemrechten of het kapitaal, geldt als toereikend percentage voor rapportering in het UBO-register. Maar niet alle situaties zijn even eenvoudig. Bij onrechtstreekse band (tussenvennootschappen) moet mogelijks het gewogen gemiddelde gemaakt worden. Ook kan het zeggenschap blijken uit stemafspraken in aandeelhoudersovereenkomsten. In bepaalde gevallen zal zelfs het leidinggevend personeel moeten gerapporteerd worden, wanneer men er niet in slaagt de UBO’s te identificeren. Voor VZW’s en stichtingen gelden andere regels.

Via MyMinFin kan u als wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap, zelf de rapportering doen. Teneinde u niet volledig aan uw lot over te laten is er een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over UBO alsook de gebruikshandleiding van de UBO applicatie beschikbaar op: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
Vergeet daarbij niet dat ook bewijsmiddelen (zoals een uittreksel uit het aandeelhoudersregister) moeten bijgevoegd worden en dat een jaarlijkse update dient plaats te hebben.

Alternatief kan u ook op KMG een beroep doen. Voor 50 EUR per jaar nemen wij voor u deze formaliteit over. Voor dit abonnement verrichten wij ook het inhoudelijke nazicht van de te rapporteren gegevens en assisteren wij u bij het up to date houden van het aandeelhoudersregister. Ook worden alle gegevens bijgehouden gedurende de wettelijke termijnen.

Zijn er sancties verbonden aan de niet- of laattijdige rapportering? Jazeker, want naast vennootschapsrechtelijke boetes, gaande van 250 tot 50.000 euro, kunnen ook specifieke UBO-boetes opgelegd worden van 400 tot 40.000 euro.

Mocht U intussen vragen hebben, aarzel dan niet uw vertrouwenspersoon of dossierbeheerder bij KMG te contacteren.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?